Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

 

Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.: "obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi."

              Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki:

- fauna

- flora

- twory przyrody nieożywionej

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany – zmniejszyć obszar  rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody. Sporządza on także Plan Ochrony Rezerwatu.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzebciny zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody:

"Jezioro Ciche" - ścisły i częściowy torfowiskowy, powierzchnia ogólna 37,96 ha, strefa ścisła – 1,68 ha.

 

Głównym przedmiotem ochrony jest śródleśne jezioro, w tym głównie jeziorko dystroficzne wraz z otoczeniem i występującą tutaj roślinnością torfowiskową i wodną w rejonie zarastającego jeziora.

 

Cel ochrony rezerwatu to zachowanie śródleśnych jezior z ich otoczeniem i unikalna w tej części Borów Tucholskich roślinnością.

Metody ochrony:

W części podlegającej ochronie ścisłej – zachowawcza w obiektach o cechach naturalnych , to jest w zespołach turzycowo – trzcinowych zarastających jezioro, w zespołach łęgów źródliskowych oraz olsu porzeczkowego.

W części podlegającej ochronie częściowej – czynna, zmierzająca do renaturalizacji zbiorowisk zniekształconych.

 

"Martwe"  - rezerwat częściowy, torfowiskowy, powierzchnia ogólna 4,07 ha

Głównym przedmiotem ochrony są zbiorowiska roślinne na granicy torfowisk przejściowych zwłaszcza pła dywanowego z turzyca dzióbkowata, a wysokotorfowiskowym mszarem kępkowym oraz roślinność charakterystyczna dla jezior dystroficznych i torfowisk wysokich i  przejściowych.

Cel ochrony rezerwatu to zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności charakterystycznej dla jezior dystroficznych i torfowisk wysokich przejściowych oraz brzozy bagiennej.

Metody ochrony:

Czynna, mająca na celu zachowanie w pełni procesów torfotwórczych, zredukowania ilości sosny pospolitej zwłaszcza na wysokotorfowiskowym mszarze kępkowym.

 


"Jezioro Piaseczno" - rezerwat częściowy, wodny, o powierzchni ogólnej 159,78 ha

Głównym przedmiotem ochrony jest ekosystem jeziora Piaseczno.

Cel ochrony stanowi zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych ekosystemu jeziora Piaseczno i stanu czystości wody.

Metody ochrony:           

Czynna, zapewniająca stabilne przejście torfowiska wysokiego i mszaru sosnowego w kontynentalny bór bagienny. W ekosystemach leśnych eliminacja świerka pospolitego z podszytu oraz inicjowanie odnowień naturalnych w środowisku boru sosnowego.

 

 

 Projektowany rezerwat "Dolina rzeki Wdy" – częściowy, krajobrazowy o proponowanej powierzchni 245,72 ha.

          

Celem ochrony w projektowanym  rezerwacie ma być zabezpieczenie i zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych , krajobrazowych i turystycznych odcinka doliny rzeki Wdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo – krajobrazowych.