Lista aktualności Lista aktualności

Warunki przyrodniczo-leśne

Lasy Nadleśnictwa Trzebciny stanowią południowy fragment zwartego kompleksu leśnego jakim są Bory Tucholskie.

Warunki przyrodnicze

 

Pod względem przyrodniczo-leśnym powierzchnia nadleśnictwa w zdecydowanej wielkości położona jest w Dzielnicy Borów Tucholskich  tylko południowa część obrębu Szarłata położona jest w Dzielnicy Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – Mezoregionu Wysoczyzny Świeckiej.  Cały teren nadleśnictwa został ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia. Podstawową formą rzeźby terenu są równiny sandrowe z nielicznymi rynnami jeziornymi i dolinami rzecznymi czego wynikiem jest to że, na 87% powierzchni dominują gleby rdzawe (z przeważającym podtypem gleb bielicowo-rdzawych). W takich warunkach tylko nieliczne gatunki drzew i krzewów mogą egzystować stąd dominujący udział sosny (95,6%) jako gatunku głównego z niewielka domieszką brzozy, świerka i dębu.

 Biorąc pod uwagę regionalizację klimatyczną, obszar działania nadleśnictwa położony jest w zasięgu Regionu Nadwiślańsko-Żuławskiego (Olkowicz), w strefie pośredniej między wpływami kontynentalnymi i oceanicznymi.

Dane statystyczne dotyczące sytuacji meteorologicznej kształtują się następująco:

Przeciętna ilość opadów rocznie            -             548mm

Średnia roczna temperatura powietrza  -              +7,00C

Średnia temperatura stycznia                 -              -2,40C

Średnia temperatura lipca                       -              + 18,00C

Średnia ilość dni roku z  pokrywą śnieżna            – ca 58

Udział wiatrów silnych i bardzo silnych w ogólnej liczbie obserwacji w ciągu roku (powyżej 10m/s                                                                          – ca 0,5%

Bardzo wysoką amplitudą temperatur charakteryzował się rok 2010

Najniższa temperatura stycznia - -320C

Najwyższa temperatura lipca     - +380C

Zasoby wodne

Nadleśnictwo w całości położone jest w dorzeczu Wisły oraz jej lewego dopływu – Wdy (zwanej Czarną Wodą). Największym zbiornikiem wodnym na omawianym obszarze jest Zalew Wdy powstały na skutek spiętrzenia wód rzeki w Żurze i Gródku. W miejscowościach tych znajdują się elektrownie wodne. Zalew Żurski wywiera decydujący wpływ na stosunki wodne przyległych obszarów leśnych. Na stosunki wodne i wilgotnościowe oddziałowują również nielicznie występujące na terenie nadleśnictwa duże jeziora; Piaseczno, Brzezno, Trzcianno, Trzebciny, oraz mniejsze zbiorniki wodne położone w środku kompleksów leśnych; Ciche, Martwe, Sławno, Gąsiorek, Wypalanki. Znaczenie maja również duże kompleksy śródleśnych bagien i łąk, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo płytko. Wody powierzchniowe odprowadzane są przez dopływy Wdy; Ryszkę, Prusinę i Sobińską Strugę.

Siedliska

W nadleśnictwie przeważają siedliska borowe (87,6%), głównie boru świeżego (57,9%) i boru mieszanego świeżego (28,6%). Pozostałą powierzchnię stanowią siedliska lasowe (12% z przewaga gatunków liściastych) i w niewielkim procencie (0,4) olsy.

Biorąc pod uwagę kryterium wilgotnościowe siedliska suche zajmują 0,2% powierzchni, świeże 97,8% terenu nadleśnictwa, wilgotne 0,7% powierzchni leśnej a bagienne 1,3%.

Gatunki

Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna z 91,2% udziału. Pozostałe gatunki stanowią; dąb 2,8%, brzoza 3,2%, świerk 1,1%, oraz niewielkie domieszki modrzewia, buka, klonu, grabu, olszy i lipy.

W podszycie możemy spotkać takie gatunki jak berberys, trzmielinę, jałowiec, kalinę koralową (wzdłuż cieków wodnych), bez czarny i kruszynę pospolitą.

 

 
 

     Kwiatostan męski sosny

        Kwiatostan dębu 

         Kwiatostan buka 

     

 

Lesistość terenu nadleśnictwa wynosi 92%, zasięgu terytorialnego 69%, a średni wiek drzewostanów 72 lata.

 

 KK