Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Nadleśnictwo Trzebciny, Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno.

Siedziba nadleśnictwa Trzebciny mieści się w miejscowości Trzebciny, w budynku biurowym, gdzie na biura zostały przeznaczone 2 kondygnacje.

Standardowe godziny urzędowania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne (frontowe) do siedziby znajduje się od tyłu budynku. Wejście usytuowane jest na poziomie jednego schodka przed drzwiami głównymi. Pozostałe wejścia są niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza pracowników nadleśnictwa).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem biurowym. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek główny nie posiada pochylni/podjazdów dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek  nie jest wyposażony w windę zewnętrzną. W budynku głównym jest jedna klatka schodowa. Wejście główne prowadzi po schodach do holu na parterze budynku. Sekretariat i biura Nadleśnictwa Trzebciny znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Kasa nadleśnictwa oraz kancelaria, gdzie przyjmowane są pisma i poczta znajduje się na parterze budynku.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, wszystkie umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają delikatne progi.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim.  Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 52 33 410 14 lub e-mailowo na adres trzebciny@torun.lasy.gov.pl.