Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Trzebciny jest jednym z pięciu wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Edukacyjnego „Bory Tucholskie”. Położenie wśród lasów, jezior i w bliskości Zalewu Wdy warunkuje doskonały wypoczynek od cywilizacji. Coraz częściej jednak oprócz zwykłego „leniuchowania” sposobem na rekreację jest poznanie historii, gospodarki i walorów regionu, w którym się wypoczywa. To nakłada na nas szereg nowych obowiązków.

W przeciągu niespełna dziesięciu lat działania Nadleśnictwa Trzebciny  wykonaliśmy następujące projekty edukacyjne, których celem jest  pokazanie roli i pracy leśników  procesie budowania bioróżnorodności:

1. Sporządzenie projektu a następnie wytyczenie w terenie Leśnej Ścieżki Dydaktycznej „Jezioro Wypalanki". Trasa ścieżki biegnie wokół niewielkiego śródleśnego jeziora i składa się na nią 12 przystanków z tablicami poglądowymi charakteryzującymi następujące  zagadnienia: zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów, sukcesja, ochrona lasu – czynniki zagrażające lasom, gospodarka łowiecka, budowa piętrowa lasu, drzewo a drewno, martwe drzewo, punkt widokowy, bóbr w ekosystemie leśnym, ols – las na wodzie, zbiornik wodny, bezpieczne miejsce na ognisko.

Ścieżka ma około 2,5 km długości, czas przejścia całej trasy to niecała godzina.

2. Adaptacja  dawnego budynku  mieszkalnego „Sekretarzówka" przy siedzibie nadleśnictwa, na salę wystawienniczą wykorzystywaną w działalności edukacyjnej. W sali wystawienniczej, o powierzchni 31 m2 zgromadzono eksponaty służące edukacji leśnej;

×          Przekroje poziome i  pionowe pni różnych gatunków drzew (wykonanie własne)

×          Gabloty z profilami gleb leśnych charakteryzującymi typy siedliskowe lasu występujące na terenie Nadleśnictwa Trzebciny wraz z charakterystyczną dla nich roślinnością - 6 monolitów

×          Eksponaty zwierzęce  przedstawicieli ekosystemów leśnych, wodnych i ekotonów – bór, lis, bażant, kuna, myszołów (na zwierzęta chronione posiadamy stosowne zezwolenia).

×          Poroża zwierzyny płowej (sarna, jeleń, daniel) oraz rogi zwierząt gospodarskich

×          Gabloty z owadami  - szkodnikami lasu w ilości 15  sztuk

×          Gabloty z owadami pól, łąk i lasów – zbiory własne

×          Gabloty z hubami – sztuk 2

×          Gabloty z siewkami drzew i krzewów leśnych – zbiory własne

×          Gabloty z nasionami drzew i krzewów leśnych – wykonanie własne

×          Literatura o tematyce leśnej, przyrodniczej i ekologicznej

×          Eksponaty historyczne dotyczące leśnictwa – zbiory własne

·   Mapy

·   Narzędzia do pracy w lesie

·   Eksponaty dokumentujące historię Nadleśnictwa

Salę oddano do użytku w maju 2010 roku. Budynek „Sekretarzówki"  jest wyposażony w elementy ułatwiające korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne.

W prowadzeniu edukacji przyrodniczej czynny udział biorą leśniczowie, którzy, korzystając ze zgromadzonych w Nadleśnictwie eksponatów (tablic edukacyjnych, pomocy dydaktycznych w postaci rzeźbionych tropów, zwierząt, próbek drewna itp.), wspomagają merytorycznie nauczycieli okolicznych szkół podczas prowadzenia zajęć z zakresu nauki o środowisku.

 

Naszą bazę edukacyjną stanowią:

  1. Szkółka Leśna Wydry gdzie realizowany jest temat „Rola szkółki leśnej w życiu lasu",
  2. Sala Wystawiennicza w „Sekretarzówce",
  3. Sala edukacyjno-konferencyjna,
  4. Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Jezioro Wypalanki",
  5. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny nadleśnictwa – funkcjonujący w ochronie przeciwpożarowej lasu,
  6. Powierzchnie dydaktyczne i doświadczalne w terenie (zalesienia porolne, odnowienia, zabiegi pielęgnacji lasu, ochrona lasu – zajęcia prowadzone w oparciu o zasady gospodarowania na powierzchniach leśnych objętych Dyrektywą Natura 2000 (SOO i OSO – ptasią i siedliskową),
  7. Powierzchnie referencyjne (wyznaczone w roku 2012 do monitoringu powierzchnie poklęskowe powstałe na skutek trąby powietrznej z dnia 14.07.2012 r.),
  8. Punkt widokowy z wieżą i parkingiem na powierzchni poklęskowej.

           

Poprzez monitoring leśnych powierzchni referencyjnych, których utworzenie było pokłosiem klęski huraganu z 2012 roku zamierzamy dokumentować i prezentować uczestnikom edukacji przyrodniczo - leśnej sposoby przywracania lasu na tereny zniszczone przez żywioł

Wprowadzane będą nowoczesne technologie przygotowania gleby, stosowane sadzonki drzew i krzewów ze szkółki kontenerowej oraz prezentowane biologiczne metody ochrony lasu przed szkodnikami i chorobami.