Wydawca treści Wydawca treści

LKP Bory Tucholskie

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie" obejmuje obszar południowo - wschodniej części Borów Tucholskich – jednego z największych kompleksów leśnych – o łącznej powierzchni 84 tyś km. W skład LKP „Bory Tucholskie" obok Nadleśnictwa Trzebciny wchodzą nadleśnictwa: Dąbrowa, Tuchola, Osie, Woziwoda.

 

Większość lasów LKP położona jest w województwie Kujawsko-Pomorskim, jedynie niewielki fragment w gminach Chojnice i Czersk (powiat Chojnice) stanowi terytorium województwa Pomorskiego.

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie" jest jednym z pierwszych powstałych w Polsce. Został powołany Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku. Obejmuje swoim zasięgiem rozległy fragment Borów Tucholskich położonych na równinie sandrowej w dorzeczach rzek Wdy i Brdy oraz  w niewielkich fragmentach w Dolinie Wisły, na Wysoczyźnie Świeckiej i Pojezierzu Krajeńskim.

Leśne kompleksy promocyjne mają za zadanie promować proekologiczną politykę leśną, przybliżać społeczeństwu zasady prowadzenia gospodarki leśnej oraz promować ciekawe przyrodniczo  i geograficzne rejony. LKP spełniają również ważne funkcje edukacyjne i naukowe.

Celem ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych jest:

  1. wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych na ich oraz kierunków zachodzących w nich zmian;
  2. trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod leśnej inżynierii ekologicznej, czyli postepowania zmierzającego do wzrostu naturalności, różnorodności biocenoz leśnych, regeneracji, rehabilitacji lub restytucji ekosystemów i ich zrównoważenia w warunkach gospodarczych lasu wielofunkcyjnego. integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej, wielkoobszarowej  ochrony przyrody;
  3. integrowanie trwałej gospodarki leśnej i aktywnej, wielkoobszarowej ochrony przyrody w długiej perspektywie czasowej;
  4. promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
  5. prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków i zastosowania rozwiązań modelowych  dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju określonego polityką ochrony zasobów leśnych  na całym obszarze działania Lasów Państwowych i innych zarządców lasu;
  6. prowadzenie szkoleń Służby Leśnej na wzorcowych powierzchniach gospodarczych oraz  edukacji ekologicznej i kształcenia społeczeństwa w problematyce leśnej w oparciu o tworzone izby edukacyjne, powierzchnie badawcze, ścieżki przyrodniczo-leśne.
  7. rozwój zaplecza turystycznego

 

Leśny Kompleks Promocyjny daje możliwość zapoznania się  nie tylko z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, ale również żywego kontaktu z przyrodą. Poruszanie po terenach Nadleśnictw tworzących LKP  możliwe jest bez większych ograniczeń wstępu i stanowi alternatywę dla obciążonych ruchem turystycznym Parków Narodowych, gdzie korzystanie z zasobów przyrody odbywa się według bardziej rygorystycznych zasad.

Celem  realizowania postulatów określających zasady  funkcjonowania LKP sporządzono Jednolity Program Gospodarczo – Ochronny dla LKP „Bory Tucholskie".

Organem sprawującym funkcje doradcze i opiniodawcze dla dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu jest Rada Społeczno – Naukowa wybierana spośród przedstawicieli samorządów, przemysłu drzewnego, państwowych służb ochrony przyrody, pracowników naukowych, publicystów, przedstawicieli organizacji ekologicznych i innych instytucji zajmujących się ochroną przyrody i ekologią a także przedstawicieli leśników. Zdaniem rady jest również inicjowanie i ocena realizacji działań   podejmowanych w Nadleśnictwach wchodzących w skład  LKP.

KK