Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu - ta gałąź leśnictwa zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym w takiej formie, która zapewni stały wzrost produktywności z zachowaniem wszystkich pozostałych funkcji lasów oraz utrzymaniem ich wartości przyrodniczej.

 

Urządzanie lasu przeprowadza się się raz na 10 lat. Pod uwagę brane są przyrodnicze i ekonomiczne właściwości produkcji leśnej. W trakcie prac urządzeniowych wykorzystuje się wiedzę z zakresu geodezji leśnej, hodowli lasu, ochrony, użytkowania lasu, i łowiectwa.  Plan urządzania lasu służy ulepszeniu metod użytkowania lasu przy uwzględnieniu wszystkich aspektów przyrodniczych i społecznych.  Plany Urządzenia Lasu, jako że obejmują obszary Natura 2000,  podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. Po konsultacjach z udziałem społeczeństwa zatwierdza je Minister Środowiska.Przygotowanie planu poprzedzone jest dokładną inwentaryzacja i oceną stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe. Podczas prac urządzeniowych rozpoznaniu podlegają walory przyrodnicze nadleśnictwa i opracowywany jest w ramach Planu Urządzania Lasu Program Ochrony Przyrody. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Planując gospodarkę leśną na dziesięć lat wykorzystuje sie najnowsze osiągnięcia techniki.  Obecnie narzędziem pracy jest leśna mapa numeryczna (LMN). Stanowi ona część systemu informacji przestrzennej (GIS). W sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Uzupełnieniem prac terenowych i bazą do zbudowania mapy numerycznej coraz częściej stają się zdjęcia lotnicze i satelitarne. Do lasu wkraczają nowoczesne techniki i technologie.

W uzasadnionych przypadkach, np. wystąpienia klęski żywiołowej można opracować PUL na okres krótszy niż 10 lat lub sporządzić do niego aneks. W Nadleśnictwie Trzebciny takim powodem był huragan (trąba powietrzna) z dnia 14.07.2012 roku. Dokonano inwentaryzacji obszaru objętego szkodami, określono powierzchnię zniszczeń oraz wstępnie oszacowano masę drewna, które trzeba będzie uprzątnąć. Na podstawie istniejących warunków glebowo - siedliskowych obszarów pokleskowych określono skład gatunkowy koniecznych do wykonania odnowień. Tam, gdzie drzewostan był tylko przerzedzony zaplanowano dolesienia i uzupełnienia. Na obszarach, gdzie las objęty był różnymi formami ochrony przyrody (rezerwaty, obszary Natura 2000) pozostawiono fragmenty powierzchni nieuprzątniętych, bez jakiejkolwiek ingerencji, lub takich, które po uprzątnięciu surowca drzewnego pozostawione zostaną do naturalnej sukcesji. Ostatnim etapem sporządzenia aneksu do planu urządzania lasu było przygotowanie map terenów poklęskowych w formie elektronicznej – warstw Leśnej mapy Numerycznej.