Magazyn Magazyn

Hodowla lasu

Szkółka leśna Wydry została założona na terenie leśnictw Zalesie i Wydry. Obejmuje obszar 13,87 ha, w tym powierzchni pod produkcją 6,43 ha. Wyposażona jest w nowoczesny system nawadniajacy, którego zalety można było w pełni docenić dopiero po doprowadzeniu do niej prądu (2005 rok) i i uruchomieniu własnej hydroforni.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującej się działaniami których głównym celem jest zapobieganie szkodom w lasach, a w przypadku ich występowania podejmowania czynności dążących do wyeliminowania czynnika szkodo twórczego.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu - ta gałąź leśnictwa zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym w takiej formie, która zapewni stały wzrost produktywności z zachowaniem wszystkich pozostałych funkcji lasów oraz utrzymaniem ich wartości przyrodniczej.

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy Prawo Łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa.

Ochrona przyrody

Nadleśnictwo Trzebciny leży w bardzo atrakcyjnym pod względem przyrodniczym rejonie Borów Tucholskich, wobec czego łatwo tutaj spotkać wiele obiektów chronionych w postaci:

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Może go powierzyć Lasom Państwowym i tak dzieje się w przypadku około 70% starostw. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Lasy prywatne stanowią około 17% wszystkich lasów w Polsce.