Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Może go powierzyć Lasom Państwowym i tak dzieje się w przypadku około 70% starostw. Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Lasy prywatne stanowią około 17% wszystkich lasów w Polsce.

 

Obowiązki i prawa właścicieli lasów reguluje ustawa o lasach. Zgodnie z jej przepisami Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

·         doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

·         udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

·         wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

·         organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

·         sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Gospodarowanie w lasach odbywa się na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydawanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Dokumenty te określają ilość drewna możliwą do pozyskania na danym terenie.

Właściciel lasu prywatnego ma prawo zabronić wstępu do swojego lasu oznaczając go tablicami. Z tego uprawnienia właściciele rzadko korzystają. 

W Nadleśnictwie Trzebciny lasami prywatnymi zajmuje się Specjalista ds. Lasów Nadzorowanych – Tomasz Pawlik. Kontakt tel. 52 33 410 14, +48 606 603 718

Nadleśnictwo Trzebciny prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze ponad 2300 ha, na terenie powiatów świeckiego i Tucholskiego.