Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

 

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004-go roku (Dz. U. Nr 92 z 30 kwietnia 2004 r., poz. 880, art. 16 ust. 1): "Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju."

 

Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Określa ona  jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wynikające z potrzeb jego ochrony.

Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje również w drodze uchwały sejmiku województwa, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin.  Powodem takich działań musi być bezpowrotna utrata wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony.

Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje sejmik województwa w drodze uchwały. 

W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Trzebciny położony jest:

- Wdecki Park Krajobrazowy  - o powierzchni 18799,48 ha, w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Trzebciny - 8588,76 ha. Lasy zajmują około 60% powierzchni parku. Osią ekologiczną parku jest Wda wraz z dopływami: Prusiną, Sobińską Strugą i Ryszką. Rzeki te, wraz ze swoimi dolinami decydują o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych omawianego obszaru. Bardzo  malowniczy jest środkowy bieg Wdy płynącej w dolinie o stromych zboczach porośniętych lasami liściastymi. Na Zalewie Wdy znajdują się malownicze wyspy z największą, zwaną Maderą. Ze zbiorników wodnych najbardziej znane jest jezioro rynnowe Piaseczno.

                Na obszarach leśnych dominują zbiorowiska borowe a na zboczach dolin rzecznych wykształciły się grądy zboczowe. Dna dolin porastają zbiorowiska łęgów i olsów.

KK