Wydawca treści Wydawca treści

 

 

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:

"Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

 

 

Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.

 

Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.

 

Na terenie Nadleśnictwa Trzebciny znajduje się 29 użytków ekologicznych o łacznej powierzchni 113,34 ha.

 

 

 

 

 

Wykaz użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Trzebciny

 

 

Lp.

Obręb- nazwa

Leśnictwo

Pododdziały

Powierzchnia w ha

Utworzony na:

1

2

3

4

5

6

1

Sarnia Góra

Pohulanka

167 c

0,82

bagno

2

Sarnia Góra

Pohulanka

168 c

7,48

bagno

3

Sarnia Góra

Pohulanka

267 c

4,56

bagno

4

Sarnia Góra

Pohulanka

268 b

4,35

bagno

5

Sarnia Góra

Pohulanka

231 i

0,76

bagno

6

Sarnia Góra

Dębowiec

301h

2,59

bagno

7

Sarnia Góra

Dębowiec

324 c

9,02

bagno

8

Sarnia Góra

Dębowiec

325 b

11,79

bagno

9

Sarnia Góra

Dębowiec

326 b

9,46

bagno

10

Sarnia Góra

Zimne Zdroje

63 n

0,9

bagno

11

Sarnia Góra

Zimne Zdroje

63 o

1,47

bagno

12

Sarnia Góra

Zimne Zdroje

63p, r

0,89

pastwisko

13

Sarnia Góra

Łoboda

31 f

1,64

bagno

14

Sarnia Góra

Łoboda

41 b

0,78

bagno

15

Szarłata

Szklana Huta

36 k

2,54

bagno

16

Szarłata

Szklana Huta

37 a,l

12,73

bagno

17

Szarłata

Szklana Huta

38 c

4,07

bagno

18

Szarłata

Szklana Huta

38 f

1,11

bagno

19

Szarłata

Szklana Huta

39 c

9,15

bagno

20

Szarłata

Szklana Huta

40 c,f

1,82

bagno

21

Szarłata

Wydry

260 a

3,94

pastwisko

22

Szarłata

Wydry

260 b

0,98

bagno

23

Szarłata

Zalesie

239 j

2,1

bagno

24

Szarłata

Zalesie

214 c

0,36

bagno

25

Szarłata

Wygoda

16 a

11,75

bagno

26

Szarłata

Wygoda

155 j

1,33

bagno

27

Szarłata

Wygoda

46 d

1,41

bagno

28

Szarłata

Wygoda

46 g

1,55

bagno

29

Szarłata

Wygoda

74 b

1,99

bagno

 

 

 

 

113,34